cr01_050957.jpeg
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

cr01_070857.jpg
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

cr01_060857.jpg
งานศาสนิกสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

cr09_220757.jpg
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล